Punt d'Informació Universitària i d’ensenyaments artístics superiors

 

Ajudes de desplaçament i de mobilitat (dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània) 2012-2013

Publicació de la resolució definitiva de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’11 de desembre de 2013 de concessió d’ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i d’ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2012-2013 d’acord amb la convocatòria realitzada mitjançant Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 5 de juny de 2013 (BOIB núm. 88, de 22 de juny de 2013)

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 14 de desembre de 2013 s'ha publicat la resolució definitiva de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’11 de desembre de 2013 de concessió d’ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i d’ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2012-2013.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació, Cultura i Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

DocumentsBOIB_172_14-12_cat.pdfPublicació de la resolució definitiva de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats
Publicació de la proposta de resolució definitiva del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement en relació amb la convocatòria d’ajudes de per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2012-2013 d’acord amb la convocatòria realitzada mitjançant Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 5 de juny de 2013 (BOIB núm. 88, de 22 de juny de 2013)

D’acord amb el que preveu el punt 17 de l’annex I de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de de 5 de juny de 2013 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2012-2013, es publica a la pàgina web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (<http://dguni.cab.es>) i a la pàgina web del Punt d’Informació Universitària d’aquesta Direcció General (<http://piu.caib.es>) la proposta de resolució definitiva relatives a les sol·licituds presentades a la convocatòria.

En relació amb aquesta proposta de resolució definitiva, es pot al·legar el que es consideri adient, en el termini de deu dies hàbils des que s’hagi publicat, mitjançant un escrit adreçat al director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, que s’ha de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats o a qualsevol de les dependències que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992. Contra aquesta proposta de resolució definitiva no es poden acceptar les al·legacions que consisteixin en aportar la documentació que no s’hagi presentat, abans de publicar-se la proposta de resolució provisional, per esmenar la sol·licitud.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 3 de desembre de 2013.

Les persones beneficiàries disposen de vuit dies hàbils, a partir de la publicació de la proposta de resolució, per renunciar a l’ajuda. En aquest cas, han de presentar emplenat davant la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement l’imprès oficial que figura en l’annex 3 de la convocatòria. Passat aquest període sense que hi hagin renunciat, s’entendrà que accepten l’ajuda.

Documents

proposta_resolucio_definitiva_22-11-13_DGURTC.pdfProposta_de resolució definitiva

Publicació de la proposta de resolució provisional de concessió de les ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2012-2013

 

D’acord amb el que preveu el punt 16.6 de l’annex I de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 5 de juny de 2013 per la qual es convoquen es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2012-201, es publica a la pàgina web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (<http://dguni.cab.es>) i a la pàgina web del Punt d’Informació Universitària d’aquesta Direcció General (<http://piu.caib.es>) la proposta de resolució provisional relatives a les sol•licituds presentades a la convocatòria.

En relació amb aquesta proposta de resolució provisional, es pot al•legar el que es consideri adient, en el termini de deu dies naturals des que s’hagi publicat, mitjançant un escrit adreçat al director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, que s’ha de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats o a qualsevol de les dependències que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992.

 

El termini per presentar les al•legacions i presentar la documentació per esmenar la sol•licituds finalitza el dia  7 de novembre de 2013.

 

Tant la documentació per esmenar les sol•licituds com les al•legacions s’han d’adreçar a la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. S’han de presentar, dins el termini establert, al Registre d’aquesta Conselleria o a qualsevol de les dependències que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992. Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè el personal de correus pugui datar i segellar la còpia destinada a la Conselleria, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català de 20 de gener de 2000). Si l’oficina de correus no data i segella la documentació, s’entendrà com a data de presentació vàlida la d’entrada al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Documents

proposta_resolucio_prov_281013.pdfProposta de_resolució

  Publicació de l'informe de documentació pendent a la convocatòria d'ajudes de desplaçament 2012-2013
NOVETAT 2/9/2013

D’acord amb el que preveu el punt 16 de l’annex I de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 5 de juny de 2013 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2012-2013, es publica a la pàgina web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (<http://dguni.cab.es>) i a la pàgina web del Punt d’Informació Universitària d’aquesta Direcció General (<http://piu.caib.es>) l’informe relatiu a la manca de documentació o als defectes de les sol·licituds presentades a la convocatòria, amb indicació dels aspectes que s’han d’esmenar.

Amb la publicació d’aquest informe es notifiquen les mancances de les sol·licituds a les persones interessades, les quals poden aportar la documentació per esmenar-les fins al 20 de setembre de 2013. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició mitjançant una resolució dictada en els termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. D’altra banda, els sol·licitants també tenen fins al 20 de setembre per al·legar el que considerin adient.

Tant la documentació per esmenar les sol·licituds com les al·legacions s’han d’adreçar a la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. S’han de presentar, dins el termini establert, al Registre d’aquesta Conselleria o a qualsevol de les dependències que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992. Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè el personal de correus pugui datar i segellar la còpia destinada a la Conselleria, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català de 20 de gener de 2000). Si l’oficina de correus no data i segella la documentació, s’entendrà com a data de presentació vàlida la d’entrada al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Documents

 
   diligencia1213.pdfDiligència
informe1213.pdf Informe
   
 

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 5 de juny de 2013 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2012-2013

L’imprès de sol·licitud s’ha d’emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (http://dguni.caib.es) o a la pàgina web del Punt d’Informació Universitària de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (http://piu.caib.es). La resta d’impresos també són a disposició de les persones interessades en aquestes pàgines web.

<< Accés al tràmit telemàtic >>

<< Acceso al trámite telemático >>

Una vegada emplenada la sol·licitud en línia, l’ha de presentar, juntament amb la documentació requerida al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats o a qualsevol de les dependències que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adreçada a la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè l’exemplar destinat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català núm. 1, de 20 de gener de 2000). En cas que l’oficina de Correus no dati i segelli la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 16 de juliol de 2013.

Convocatòria

 
  convocatoria_12-13.pdf BOIB núm.88 de 22 de juny de 2013 (català)
  convocatoria_12-13_ES.pdf BOIB núm.88 de 22 de juny de 2013 (castellà)

 

Documents

 
annex_2_TG2.pdf Annex 2 (TG002)
ann3_desp_12_13.pdf Annex 3

 

 

Ajudes de desplaçament 2011-2012

Convocatòria

 
Català: Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juny de 2012 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris durant l’any acadèmic 2011-2012.

BOIB núm. 098 - 7 /juliol / 2012
  - El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza dia 16 de juliol de 2012
   
Castellano: Resolución del consejero de Educación, Cultura y Universidades de 28 de junio de 2012 por la cual se convocan ayudas de desplazamiento para alumnos de las Illes Balears que cursen estudios universitarios durante el año académico 2011-2012.
  - El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears y finaliza día 16 de julio de 2012
   

Documents

 
Publicació de la resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats  en relació amb la convocatòria d’ ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris durant l’any acadèmic 2011-2012 (BOIB núm. 98, del 7 de juliol de 2012) NOVETAT 22/12/12
Publicació de la proposta de resolució definitiva del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement  en relació amb la convocatòria d’ ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris durant l’any acadèmic 2011-2012 (BOIB núm. 98, del 7 de juliol de 2012) NOVETAT 23/11/2012
- Publicació de la proposta de resolución provisional de concessió de les ajudes de desplaçament universitari per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris durant l’any acadèmic 2011-2012
Publicació de l'informe de documentació pendent a la convocatòria d'ajudes de desplaçament 2011-2012 

 

Català:    
 
PDF


DOC

Annex 2 (sol·licitud) ann2_desp_11_12.pdfann2_desp_11_12.pdf
ann2_desp_11_12.docann2_desp_11_12.doc
     
Annex 3 (model de declaració responsable) ann3_desp_11_12.pdfann3_desp_11_12.pdf
ann3_desp_11_12.docann3_desp_11_12.doc
     
Annex 4 (TG002) ann4_desp_TG002.pdfann4_desp_TG002.pdf
 
     
Annex 5 (model de renúncia de l’ajuda) ann5_desp_11_12.pdfann5_desp_11_12.pdf
ann5_desp_11_12.docann5_desp_11_12.doc
     
Castellà:    
— Ver versión catalana    

 

Català - Castellano